VN
CN EN RU
FPI Wishes You A Happy Chinese New Year
Pub Date:2022-01-28 Source: View Num:641

Correspondingly, 2022 is the year that Focused (Hangzhou) Photonics Inc. commemorates its’ 20th anniversary. For the past 20 years, FPI has upheld research and development as a critical cornerstone, adhering to technological genes while cultivating deep within the industry, and continuously investing in R&D.

FPI will continue to uphold the spirit of innovation and craftsmanship by providing the best products and services to our customers in the future! FPI would also like to take this opportunity to send our best wishes to our clients and wish all a healthy and happy year of the tiger.


Any interested in our instruments, welcome to visit our official online store: http://online.fpi-inc.com/

Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay