VN
CN EN RU
Hệ thống quan trắc VOC (CH4/NMVOCs/THC/BTEX/etc)
Product Summary:
Hệ thống EXPEC-2000 VOC dựa trên nguyên lý công nghệ sắc ký khí (GC-FID),nó có khả năng quan trắc các yếu tố đặc trưng như mêtan/phi mêtan hydrocacbon và benzen, v.v.
Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm
Hệ thống EXPEC-2000 VOC dựa trên nguyên lý công nghệ sắc ký khí (GC-FID),nó có khả năng quan trắc các yếu tố đặc trưng như mêtan/phi mêtan hydrocacbon và benzen, v.v.
Tính năng sản phẩm
  • Giới hạn phát hiện thấp.
  • Dò tìm nhiệt của toàn bộ đường dẫn duy trì điểm sôi mà không mất mẫu.
  • Bảo trì thấp do hệ thống có độ ổn định cao.
  • Công nghệ AFS giúp thiết kế hệ thống ổn định và đáng tin cậy.
Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay